Uslovi upotrebe

Uvod

Pretraživanje i upotreba portala Lezaji.rs uslovljeno je Vašim odobrenjem. Pre upotrebe sajta umoljavate se pažljivo pročitati uslove korišćenja, kao što je navedeno u daljem tekstu. U okviru ovog dokumenta bićete obavešteni o upotrebi informacija koje vam se pružaju u pretrazi ovog sajta.

Sporazum izmedu korisnika i Lezaji.rs

Lezaji.rs web portal uskladuje različite web stranice kojima rukovodi Lezaji.rs web portal Vam se nudi uz prihvatanje uslova bez izmena u terminima, uslovima, i napomenama sadržanim u njemu. Korišćenje Lezaji.rs web portala podrazumeva Vaš pristanak na sve ove termine, uslove i napomene.

Upotreba sajta je pod vašom isključivom odgovornošću

Bez obzira na činjenicu da Lezaji.rs čine sve kako bi omogućili upotrebu sajta prilagodenog vašim zahtevima, sajt se po svojoj prirodi obraća širokom krugu korisnika i sve informacije se stavljaju na raspolaganje svim korisnicima, svaka informacija koju ste uneli na sajt ili koja vam stoji na raspolaganju podleže vašoj isključivoj odgovornosti.Sajt Lezaji.rs nije odgovoran za sadržaj informacija ili ispravnost objavljenih podataka.

Izmene u pravu korišćenja

Lezaji.rs zadržava pravo da menja termine, uslove i napomene pod kojima se Lezaji.rs web sajt nudi, uključujući ali ne ograničavajući odgovornosti vezane za korišćenje Lezaji.rs web sajta.

 

Materijali dostavljeni Lezaji.rs ili postavljeni na bilo koji Lezaji.rs web site

Lezaji.rs nema vlasništvo nad materijalima kojima Vi snabdevate Lezaji.rs (uključujući povratne informacije ili sugestije) ili postavljate, dodajete, umećete ili koje prilažete bilo kom Lezaji.rs web sajtu ili njegovim pripojenim servisima (kolektivna "Prijava"). Ipak, postavljanjem, dodavanjem, umetanjem obezbedujete ili dajete odobrenje Lezaji.rs, njegovim pridruženim kompanijama i neophodnim podizvodačima da koriste Vaš pristanak u vezi sa operacijama njihovog internet poslovanja uključujući, bez ograničenja, prava na: kopiranje, distribuiranje, prenošenje, javno oglašavanje, javno izvodenje, reprodukovanje, uredivanje, prevodenje i menjanje; i da objavljuje Vaše ime u vezi sa Vašom prijavom. Nikakva naknada neće biti isplaćena zato što se koristi Vaša prijava. Lezaji.rs nije u obavezi da objavi ili iskoristi bilo koju od Vaših prijava kojima ste ih snabdeli i mogu ukloniti bilo koju prijavu u bilo koje vreme uz potpunu diskreciju Lezaji.rs. Postavljanjem, dodavanjem, umetanjem, obezbedujete ili prilažete svoju prijavu Vi garantujete i prikazujete da posedujete, ili obrnuto, kontrolu nad svim pravima u vezi sa prijavom kao što je to opisano u ovom delu uključujući, bez ograničenja, sva prava neophodna da Vam se obezbedi postavljanje, dodavanje, umetanje ili prijavljivanje.

Izjava o pouzdanosti

Informacije,softver,proizvodi i usluge uključeni ili dostupni preko Lezaji.rs web sajta mogu sadržati nepravilnosti ili štamparske greške.Izmene informacija se periodično dodaju.Lezaji.rs i/ili njegovi snabdevači mogu da poboljšavaju ili menjaju Lezaji.rs web sajt u bilo koje vreme.Obaveštenja dobijena preko Lezaji.rs web sajta ne treba da budu osnova za lične,medicinske,zakonske ili finansijske ODLUKE I Vi treba da konsultujete odgovarajuće profesionalce za konkretnu pomoć u Vašoj situaciji. Lezaji.rs i/ili njegovi snabdevači ne odgovaraju za primerenost,pouzdanost,dostupnost, pravovremenost i preciznost informacija,softvera,proizvoda,usluga i srodnih grafičkih sadržaja na Lezaji.rs web sajtu s bilo kojim ciljem.U maksimalnom stepenu dozvoljenom od strane odgovarajućeg zakona,sve ove informacije, softver, proizvodi, usluge i srodni grafički sadržaji su obebedeni "kao" bez garancije ili uslova bilo koje vrste.Lezaji.rs i/ili njegovi snabdevači odriču se svih garancija I uslova s obzirom na ove informacije,softver,proizvode,usluge I srodne grafičke sadržaje,uključujući I sve garancije koje proizilaze ili uslove prodaje,pogodnosti za odredene uslove,prava svojine I nepovredivosti.

Kontinuirano funkcionisanje sajta

Lezaji.rs se ne obavezuje vršiti kontinuirano tehnićko aktiviranje sajta, u odredjenom ili neodredjenom vremenskom periodu te zadržava pravo da čini izmene u obimu ili sastavu sajta, da doda ili izmeni postojeće funkcije. Tehničke izmene i/ili smetnje koje onemogućavaju upotrebu sajta neće se smatrati razlogom za tužbu i/ili zahtev i/ili razlog za tužbu protiv Lezaji.rs. Lezaji.rs će učiniti sve sto je u njenoj mogućnosti da omogući nesmetano funkcionisanje sajta, s tim da se Lezaji.rs ne obavezuju da nece doći do smetnji ili poremećaja u radu sajta. Lezaji.rs zadržava pravo da izmeni postojeću strukturu i politiku sajta, o čemu ćemo vas blagovremeno obavesiti.

Ukidanje i ograničavanje pristupa

Lezaji.rs zadržava pravo, uz isključivu diskreciju, da obustavi Vaš pristup Lezaji.rs web sajtu i srodnim uslugama ili delovima u bilo koje vreme, bez obaveštavanja. UOPŠTENO u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, ovaj sporazum je kontrolisan zakonima Države Vašington, U.S.A. i Vi pristajete na nadležnost Suda u King Kauntiju, Vašington, U.S.A. u svim sukobima proisteklim ili povezanim sa korišćenjem Lezaji.rs web sajta. Korišćenje Lezaji.rs web sajta je neovlašćeno u bilo kojoj instanci koja ne sprovodi sve odredbe ovih termina i uslova, uključujući bez ograničenja ovaj paragraf. Vi pristajete da nema zajedničkih ulaganja, partnerstava, zaposlenja izmedu Vas i Lezaji.rs kao rezultata ovog sporazuma ili korišćenja Lezaji.rs web sajta. Lezaji.rs realizacija ovog dogovora je predmet postojećih zakona i legalnih procesa i ništa od sadržaja ovog sporazuma nije u suprotnosti sa pravima Lezaji.rs da se povinuje Vladinim, sudskim i zakonskim primenama ili zahtevima u vezi sa Vašim korišćenjem Lezaji.rs web sajta ili informacijama obezbedenim ili prikupljenim od strane Lezaji.rs s obzirom na takvu upotrebu. Ukoliko se ustanovi da je bilo koji deo nevažeći ili neprimenljiv shodno zakonima u primeni uključujući, ali ne ograničavajući, garantne izjave i ograničenja odgovornosti koji su pomenuti, biće smatrano da nevažeća ili neprimenljiva odredba može biti zamenjena važećom, primenljivom odredbom koja najbliže odgovara svrsi postojeće odredbe a ostatak sporazuma će uslediti kao posledica. Ukoliko nije ovde napomenuto, ovaj sporazum podrazumeva apsolutni dogovor izmedu korisnika i Lezaji.rs u skladu sa Lezaji.rs web sajtom i on zamenjuje sve nekadašnje ili sadašnje razmene i ponude, bilo da su u elektronskom, usmenom ili pisanom obliku, izmedu korisnika i Lezaji.rs u skladu sa Lezaji.rs web sajtom. Štampana verzija ovog sporazuma i bilo kog obaveštenja u elektronskom obliku biće dostupna u sudskim ili administrativnim procedurama koje se zasnivaju ili odnose na ovaj sporazum u istoj meri i pod istim uslovima kao i druga poslovna dokumenta i podaci koji se izvorno čuvaju u štampanom obliku. Zahteva se da svi delovi ovog sporazuma i ostala srodna dokumenta budu na engleskom jeziku.

Autorska i srodna prava

Lezaji.rs je isključivi vlasnik svih autorskih i ostalih sodnih prava. Autorskim i srodnim pravima smatra se implementacija fajlova bilo koje vrste, grafički dizajn,struktura sajta,tekstovi koje sadrži sajt, kao i baza podataka. Strogo je zabranjeno bilo kakvo prepisivavanje, objavljivanje ili upotreba isith, u celosti i/ili njegovih delova bez pismene dozvole portala Lezaji.rs. Objavljivanje banera-Uslovi korišćenja izjavljujem da sam prihvatio sporazum o dole navedenim uslovima oglašavanja izmedju mene kao oglašivača ( u daljem tekstu „oglašivać“) i izmedu SR "Lezaji.rs" iz Indije, Zanatlijska 12, operator sajta Lezaji.rs (u daljem tekstu Lezaji.rs) Ovaj sporazum stupa na snagu nakon zatvaranja licitacije i uplate sume koja je odredjena licitacijom. Oglašivač se obavezuje pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornosšću objaviti baner u saglasnosti sa svim pravima i dužnostima odredenim Zakonom o oglašavanju, objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije 79/2005, kao i svim kasnijim aneksima ovog zakona. Oglašivač se obavezuje i izjavljuje da oglasna poruka osim ostalih zabrana predvidenih bilo kojim zakonom Republike Srbije ( bez da se zabrane navedene u ovom ili drugom članu, ovog ili srodnog zakona smatraju zatvorenom listom )neće biti namenjena maloletnim licima te da neće reklamirati i/ili podsticati upotrebu alkoholnih pićai/ili kockanjai/ili upotrebu droge i/ili oružja, da neće podsticati versku, rasnu ili nacionalnu mržnju, da neće biti uvredljive prirode iili da predmet oglašavanje neće biti pornografske priode U koliko se oglašivać ne bude pridržavao gore navedenog Lezaji.rs je ovlašćena da bez ikakvog predhodnog upozorenja prekine oglašavanje banera. Oglašivač se obavezuje izvršiti uplatu za objavljivanje banera na tekući račun naveden u dokumentu „Uslovi korišćenja“, maksimum 24 sata nakon zatvaranja licitacije. U koliko oglašivač ne udovolji obavezi Lezaji.rs neće objaviti baner, bez obaveze obaveštenja oglašivača. Period oglašavanja banera je za period od 12 meseci. Lezaji.rs zadržava diskreciono pravo promeniti period oglašavanja banera, oglašivač nema pravo prigovora i/ili tužbe po ovom ili sličnom osnovu protiv sajta Lezaji.rs i/ili SR "Lezaji.rs". Lezaji.rs odreduje početnu cenu licitacije banera i zadržava diskreciono pavo promene iste. Oglašivač nema pravo prigovora i/ili tužbe po ovom ili sličnom osnovu protiv sajta Lezaji.rs i/ili SR "Lezaji.rs". Lezaji.rs odreduje razmak u ceni u procesu same licitacije, kao i diskreciono pravo da istu promeni.Oglašivač nema pravo prigovora i/ili tužbe po ovom ili sličnom osnovu protiv sajta Lezaji.rs i/ili SR"Lezaji.rs". Oglašivač odreduje mesto gde bi želeo objaviti baner, te izjavljuje da je prihvatio uslove korišćenja, te da je svestan da za svako pojedinaćno mesto mora učestvovati u odvojenoj lictaciji. Lezaji.rs zadržava diskreciono pravo odbiti/prekinuti obajvljivanje banera, u koliko sadrži reklamnu poruku koja je nemoralna, naprimerena ili ne zakonita. U tom slučaju Lezaji.rs se obavezuje vratiti upalćenu sumu oglašivaču, proporcionalno danima oglašavanja. Lezaji.rs zadržava diskreciono pravo odluke o vrsti banera (rotacioni, broj rotacija, statični) na svakom mestu predvidenom za oglašavanje, kao i promeni vrste banera na mestima naznačenim za oglašavanje. Ooglašivač nema pravo prigovora i/ili tužbe po ovom ili sličnom osnovu protiv sajta Lezaji.rs i/ili SR "Lezaji.rs". Oglašivač izjavljuje da je vlasnik svih autorskih i osatlih srodnih prava usluga i/ili proizvoda koje reklamira. Takode, oglašivač izjavljuje da je sajt na koji je baner povezan u njegovom valsništvu, te da treća lica nemaju nikakva prava niti potraživanja na njega. U vezi bilo kakvih potraživanja ove vrsta sajt Lezaji.rs i/ili SR "Lezaji.rs" ne preuzimaju nikakvu odgovornost, te neće i ne mogu biti predmet bilo kakvog potraživanja ili tužbe. U koliko bi ipak tužba ove vrste bila uupćena sajtu Lezaji.rs i/ili SR "Lezaji.rs" oglašivač će ih obeštetiti odmah nakon upućivanja zahteva. Oglašivač izjavljuje da preuzima svaku odgovornost za štetu koja bi nastala objavljivanejm banera , prema sajtu Lezaji.rs i/ili SR"Lezaji.rs" i/ili prema trećim licima te se obavezuje obeštetiti Lezaji.rs ii/ili treće lica odmah nakon upućivanja zahteva od strane Lezaji.rs /ili trećih lica. Oglašivač izajvljuje da sama činjenica obajvljivanja putem banera na sajtu Lezaji.rs i učestvovanje na licitaciji mu ne daje nikakva autorska ili slična prava u vezi sa kompjuterskim programom, idejom, tehnologijom, marketinškim sredstvima sajta Lezaji.rs. Lezaji.rs i/ili SR"Lezaji.rs" izajvljuju da usluge koje pružaju mogu biti ometene od strane provajdera, servera ili drugih trećih lica na koje isti nemaju uticaj, te da nisu odgovorni u koliko oglašivaći ne budu imali mogućnost korišćenja sajta. Lezaji.rs i/ili SR"Lezaji.rs" mogu promeniti uslove korišćenja ove ili drugih usluga. U vezi sa bilo kakvim sporom u kome bi Lezaji.rs bila jedna od strana u sporu iskljucivo je nadležan sud u Indiji.

Moguće izmene u Izjavi

Lezaji.rs će s vremena na vreme obnoviti Izjavu o privatnosti u skladu sa povratnim informacijama kompanija i korisnika. Lezaji.rs Vam pruža mogućnost da periodično pregledate ovu Izjavu da bi bili informisani kako Lezaji.rs štiti Vaše podatke.

Kontakt informacije

Lezaji.rs su dobrodošli Vaši komentari koji se tiču Izjave o privatnosti. Ako verujete da se Lezaji.rs ne pridržava ove izjave, molimo kontaktirajte Lezaji.rs na info@Lezaji.rs. Mi ćemo uložiti razuman napor da brzo utvrdimo i otklonimo problem.

Nadležnost sudova

U vezi sa bilo kakvim sporom u kome bi Lezaji.rs bila jedna od strana u sporu iskljucivo je nadležan sud u Inđiji.

Login:
Nemate nalog? Registrujte se!